Dušan Brehuv - UČ-DESTA


Komplatna ponuka vsetkych nasich sluzieb
BOZP - Špecifikácia
A) Vypracovanie a aktualizácia návrhov
1. Základnej dokumentácie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci( ďalej len - BOZP):
- základných pravidiel pre BOZP (základné povinnosti pre zamestnávateľa a zamestnancov)
- koncepcia politiky BOZP,
- pracovných náplní vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP,

2. Vypracovanie zoznamov a systémov pre poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, pracovných odevov a pracovnej obuvi,

3. Dopravno-prevádzkových predpisov a predpisov pre skladovanie a manipuláciu s materiálom používaným v pracovných procesoch,

4. Zásad a postupov v prípade výskytu nežiaducich udalostí a to napríklad:
pracovného úrazu, iného úrazu, nebezpečnej udalosti, choroby z povolania, ohrozenia
iných osôb chorobou z povolania, závažnej priemyselnej havárie,
- evidencia, registrácia a klasifikácia pracovných úrazov,
- vyšetrovanie zdrojov a príčin,
- ohlasovacia povinnosť,
- spisovanie záznamu,
- prijímanie následných opatrení,

5. Systému výchovy a vzdelávania zamestnancov a ostatných osôb:
- programy vzdelávania,
- obsahová náplň vzdelávacích aktivít,
- spôsob záverečného hodnotenia a vyhodnotenia vedomostí ( súbory záverečných testov ).

6. Vnútropodnikového kontrolného systému ( formy kontrol a ich zameranie, )

7. Harmonogramu prehliadok a skúšok technických zariadení,

8. Vnútropodnikového informačného a komunikačného systému BOZP a systému vedenia dokumentácie BOZP,

9. Plánu preventívnych lekárskych prehliadok,

10. Zoznamu rizikových prác,

11. Zoznamu zakázaných prác pre ženy, tehotné ženy, a mladistvým zamestnancom,

Poznámka: Uvedený súbor sa zostaví podľa miestnych potrieb ( napr. práca s jedmi,
žieravinami a látkami zdraviu škodlivými, práce vo výbušnom prostredí,
práca s lasermi, administratívne práce, a iné.. )

B) Vykonávanie:

1. Rozborov príčin vzniku nežiaducich udalostí a analýz zdravotného stavu zamestnancov,
2. Školení a overovaní vedomostí a požiadaviek BOZP,
3. Odbornej poradenskej činnosti,
4. Metodické usmerňovanie zamestnancov,
5. Vedenia dokumentácie BOZP,

C) Kontrola :

1. Stavu a úrovne riadenia a starostlivosti o BOZP vrátane dodržiavania systémových a programových dokumentov,
2. Stavu pracovísk (objektov, komunikácií, strojov, náradia, technologických a pracovných postupov a iné..),
3. Dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek, zákazu prác pre ženy a mladistvých zamestnancov, vykonávania lekárskych prehliadok, dodržiavania podmienok odbornej spôsobilosti, prideľovanie a používanie Osobných Ochranných Pracovných Prostriedkov, a iné...

D) Ukladanie príslušnému vedúcemu zamestnancovi vykonať nevyhnutné opatrenia na ochranu BOZP ak je bezprostredne ohrozený život a zdravie zamestnanca.

E) Zisťovanie a hodnotenie :
1. Úrazových rizík a iných ohrození zdravia zamestnancov ( v rámci pracovnej skupiny ),
2. Zdrojov a príčin vzniku, nežiaducich udalostí,
3. Stavu a úrovne riadenia a starostlivosti o BOZP.

F) Predkladanie objednávateľovi :

1. Informácie o stave a vývoji BOZP na pracoviskách , rozbory a analýzy,
2. Návrhy na riešenie stavu BOZP ( úpravu pracovísk, činností, zariadenia , a iné..)
3. Harmonogramy a návrhy na odstraňovanie nedostatkov.

G) Spolupráca :

1. S vedúcimi zamestnancami objednávateľa ( pri vypracúvaní dokumentov, návrhov na riešenie, kontrolách, lehotách kontrol, a iné... )
2. S komisiou BOZP, zástupcami zamestnancov pre BOZP, závodnou zdravotnou službou,
3. So štátnym odborným dozorom nad bezpečnosťou práce ( NIP), orgánmi na ochranu zdravia a pod.